Polityka prywatności

www.phukujawa.com.pl

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO – USŁUGOWE „KUJAWA” JACEK KUJAWA, AGNIESZKA KUJAWA SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą w Luboniu (62-030) przy ul. Henryka Sienkiewicza 31, o numerze NIP: 7831694836 oraz REGON: 302300079 (dalej „Administrator”).

Z Administratorem można się skontaktować pod numerem telefonu:618103503 oraz przy użyciu adresu e-mail: kujawa@phukujawa.com.pl.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), dalej „Rozporządzenie”.

Realizując nadrzędny cel jakim jest poszanowanie prywatności, staramy się dochować wszelkiej należytej staranności aby sprostać temu założeniu. Realizujemy normy i zasady wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Są to w szczególności: RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych, Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, a także Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r.

W szczególności, czynimy należyte starania, aby dane osobowe były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla zgodnych z prawem celów, o których informujemy w trakcie zbierania tych danych,
 • nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z celami podanymi w obowiązku informacyjnym,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 • odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem.

Celem niniejszej Polityki Ochrony Danych Osobowych jest wypełnienie powyższych założeń.

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Administrator zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Zbierając dane osobowe, zawsze informujemy o podstawie prawnej ich przetwarzania. Gdy informujemy o:

 • art.6 pkt 1 lit. a) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe na podstawie otrzymanej zgody,
 • art.6 pkt 1 lit. b) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe, ponieważ są one niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, na otrzymane żądanie,
 • art.6 pkt 1 lit. c) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego,
 • art.6 pkt 1 lit. f) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów, o których zawsze informujemy.

Możemy również przetwarzać dane osobowe na podstawie innych przepisów szczegółowych, takich jak Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Prawa podmiotów dot. danych

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do kontroli przetwarzania jej danych osobowych, a w szczególności prawo do:

 • dostępu do danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących zakresu danych posiadanych przez Administratora oraz celu ich przetwarzania należy skontaktować się z Administratorem poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres kujawa@phukujawa.com.pl

Podany powyżej adres e-mail należy wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Powierzenie danych

Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych następującym kategoriom podmiotów:

1. Podmiotowi dostarczającemu usługi hostingowe w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

2. Podmiotowi świadczącemu usługi wsparcia IT, które wiążą się z możliwością uzyskania przez podmiot świadczący usługi dostępu do Twoich danych osobowych.

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Stronę upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Cele i czynności przetwarzania danych kontaktowych w celach marketingowych

Kontakt poprzez formularz zgłoszeniowy w Mediach Społecznościowych:

Użytkownik dobrowolnie w formularzu przekazuje swoje dane osobowe tj.: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. Ponadto, w treści wiadomości wysłanej za pomocą formularza Użytkownik dobrowolnie może zawrzeć również inne dane osobowe. Dane osobowe są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Użytkownikiem, a podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia). Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i zostanie usunięta przez Administratora w terminie 60 dni od jej odebrania. Użytkownik ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi nadrzędne interesy Administratora, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony Użytkownika.